Voorwaarden

E-NANNY Australia PTY LTD Algemene voorwaarden of Handel

1.Definities

1.1'Klant' betekent de persoon/s het kopen van de Goederen zoals gespecificeerd in een factuur, document of bestelling, en als er meer dan één Klant is, is er een gezamenlijke en hoofdelijke verwijzing naar elke Klant.

1.2'Garantiegever' betekent die persoon (of personen), of entiteit die ermee instemt aansprakelijk te zijn voor de schulden van de Klant indien een Klant met beperkte aansprakelijkheid op hoofddebiteurenbasis.

1.3'Goederen' betekent alle Goederen ofdiensten die van tijd tot tijd door E-NANNY Australia aan de Klant worden geleverd op verzoek van de Klant (waar de context dit toelaat, zijn de termen 'Goederen' of 'diensten' onderling uitwisselbaar).

1.4'Prijs' betekent de te betalen Prijsvoor de Goederen zoals overeengekomen tussen E-NANNY Australia en de Klant in overeenstemming met clausule 4 hieronder.

2.Acceptatie

2.1De Klant wordt geacht uitsluitendaanvaard en is onmiddellijk, hoofdelijk, gebonden door deze algemene voorwaarden als de Klant een bestelling plaatst voor of de levering van de Goederen aanvaardt.

2.2Deze algemene voorwaarden mogen alleengewijzigd met schriftelijke toestemming van E-NANNY Australia en prevaleert in de mate van inconsistentie met enig ander document of andere overeenkomst tussen de Klant en E-NANNY Australia, inclusief, voor de duidelijkheid, alle voorwaarden die zijn verbonden aan een inkooporder van deKlant.

2.3Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld omworden gelezen in samenhang met de Algemene voorwaarden die op de website van E-NANNY Australia zijn geplaatst.Als er inconsistenties zijn tussen de twee documenten, prevaleren de algemene voorwaarden in dit document.

2.4E-NANNY Australië behoudt zich het recht voorspecificaties wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving in overeenstemming met haar beleid van voortdurende productontwikkeling.

2.5De klant aanvaardt en erkent die leveringvan bepaalde houtsoorten kan van tijd tot tijd worden beperkt vanwege een gebrek aan hulpbronnen en omstandigheden buiten de controle van E-NANNY Australia.

2.6De klant aanvaardt dat hetuitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant (of de agent van de Klant) om voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling bij E-NANNY Australia na te gaan of er specifieke normen, vereisten of beoordelingen zijn waaraan door E-NANNY Australia te leveren Goederen geacht worden te voldoen (in het bijzondermet betrekking tot elke toepassing waarvoor de Goederen zullen worden gebruikt, of enig specifiek eindresultaat dat de Klant verwacht dat de Goederen zullen bereiken), en moet E-NANNY Australia hiervan (schriftelijk) op de hoogte stellen bij het plaatsen van een bestelling.E-NANNY Australia aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid indien de geleverde Goederen achteraf ongeschikt blijken te zijn voor het eindresultaat dat de Klant probeert te bereiken of niet voldoen aan een norm of beoordeling waaraan de Klant moet voldoen,behalve wanneer duidelijk kan worden vastgesteld dat de geleverde Goederen niet voldeden aan de eisen van de Klant zoals gespecificeerd in de bestelling van de Klant.

3.Verandering in controle

3.1De klant geeft E-NANNYAustralië niet minder dan veertien (14) dagen voorafgaand schriftelijke kennisgeving van een voorgestelde verandering van eigendom van de Klant en/of enige andere wijziging in de gegevens van de Klant (inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in de naam, het adres, het telefoonnummer of de fax van de Klantnummer/s, of zakelijke praktijk).De Klant is aansprakelijk voor alle verliezen die E-NANNY Australia lijdt als gevolg van het niet naleven van deze clausule door de Klant.

4.Prijs en betaling

4.1 Naar eigen goeddunken van E-NANNY Australia is de Prijs ofwel:

(a) zoals aangegeven op een factuur die door E-NANNY Australia aan de Klant wordt verstrekt;of

(b) de prijs op de datum van levering van de goederen volgens de huidige prijslijst van E-NANNY Australia;of

(c) E-NANNY Australia' opgegeven prijs (behoudens clausule 4.2) die geldig is voor de periode die in de offerte wordt vermeld of anders voor een periode van dertig (30) dagen.

4.2 Naar eigen goeddunken van E-NANNY Australia kan een niet-restitueerbare aanbetaling vereist zijn.

4.3 Aangezien de betalingstermijn voor de Goederen van essentieel belang is, zal de Prijs door de Klant worden betaald op de datum(s) bepaald door E-NANNY Australia, wat kan zijn:p>

(a) dertig (30) dagen na de factuurdatum;

(b) de datum die op een factuur of ander formulier is vermeld als de datum voor betaling;of

(c) bij gebreke van enige kennisgeving van het tegendeel, de datum die zeven (7) dagen is na de datum van een factuur die door E-NANNY Australia aan de Klant is gegeven.

4.4 Betaling kan geschieden met contant geld, cheque, bankcheque, elektronisch/online bankieren, creditcard (plus een toeslag van anderhalf procent (1,5%) van de Prijs), ofvia een andere methode zoals overeengekomen tussen de Klant en E-NANNY Australia.

4.5 Tenzij anders vermeld, is de prijs exclusief btw.Naast de Prijs moet de Klant aan E-NANNY Australia een bedrag betalen dat gelijk is aan de btw die E-NANNY Australia moet betalen voor leveringen door E-NANNY Australia krachtens deze of enige andere overeenkomst voor de verkoop van de Goederen.De Klant moet GST betalen, zonder aftrek of verrekening van andere bedragen, op hetzelfde moment en op dezelfde basis als de Klant de Prijs betaalt.Daarnaast moet de Klant alle andere belastingen en heffingen betalen die van toepassing kunnen zijn naast de Prijs, behalve waar deze uitdrukkelijk in de Prijs zijn inbegrepen.

5.Levering van goederen

5.1 Behoudens clausule 5.2 is het de verantwoordelijkheid van E-NANNY Australia om ervoor te zorgen dat de diensten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na acceptatie van de bestelling beginnen.

5.2 Levering (“Levering”) van de Goederen vindt plaats op het moment dat:

(a) De Klant of de door de Klant aangewezen vervoerder neemt de Goederen in bezit op het adres van E-NANNY Australia;of

(b) E-NANNY Australia (of de door E-NANNY Australia aangewezen vervoerder) levert de Goederen af ​​op het aangewezen adres van de Klant, zelfs als de Klant niet aanwezig is op het adres.p>

5.3 Naar eigen goeddunken van E-NANNY Australia komen de verzendkosten bovenop de prijs.

5.4 De Klant dient de Goederen in ontvangst te nemen of af te halen wanneer deze voor levering worden aangeboden.In het geval dat de Klant niet in staat is om de Goederen in ontvangst te nemen zoals afgesproken, heeft E-NANNY Australia het recht om een ​​redelijke vergoeding in rekening te brengen voor herlevering en/of opslag.

5.5 Elke tijd of datum die door E-NANNY Australia aan de klant wordt gegeven, is slechts een schatting.De Klant moet nog steeds de levering van de Goederen accepteren, zelfs als deze te laat is, en E-NANNY Australia is niet aansprakelijk voor verlies of schade die de Klant lijdt als gevolg van de late levering.

6.Risico

6.1Risico op schade aan of verlies vande Goederen gaan over op de Klant bij Levering en de Klant moet de Goederen verzekeren op of voor Levering.

6.2Als een van de Goederen beschadigd isof vernietigd na levering, maar voordat het eigendom overgaat op de Klant, heeft E-NANNY Australia het recht om alle verzekeringsopbrengsten te ontvangen die voor de Goederen verschuldigd zijn.De overlegging van deze algemene voorwaarden door E-NANNY Australia is voldoende bewijs van het recht van E-NANNY Australia om de verzekeringsopbrengsten te ontvangen zonder dat een persoon die met E-NANNY Australia te maken heeft verder navraag hoeft te doen.span>

7.Disclaimer voor klanten

7.1De Klant doet hierbij afstand van elk recht ophet contract te ontbinden of te annuleren of om schadevergoeding te eisen of restitutie te eisen die voortvloeit uit een onopzettelijke verkeerde voorstelling van zaken aan hem door een dienaar of agent van E-NANNY Australia en de Klant erkent dat hij de Goederen koopt uitsluitend vertrouwend op zijn eigen vaardigheden enoordeel en dat E-NANNY Australia niet gebonden is aan, noch verantwoordelijk is voor enige voorwaarde, voorwaarde, voorstelling of garantie anders dan de garantie gegeven door de fabrikant, welke garantie persoonlijk is voor de klant en niet overdraagbaar is aan een volgende klant.

8.Defecten, garanties en retouren, Competition and Consumer Act 2010 (CCA)

8.1 De Klant moet de Goederen bij levering inspecteren en moet E-NANNY Australia binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk op de hoogte stellen van enig duidelijk defect/schade, tekort in hoeveelheid of niet-naleving vande beschrijving of offerte.De Klant moet elk ander vermeend gebrek in de Goederen zo snel als redelijkerwijs mogelijk melden nadat een dergelijk gebrek duidelijk is geworden.Na een dergelijke kennisgeving moet de Klant E-NANNY Australia toestaan ​​de Goederen te inspecteren.

8.2 Onder de toepasselijke staats-, territorium- en Gemenebestwet (inclusief, maar niet beperkt tot de CCA), kunnen bepaalde wettelijke impliciete garanties en garanties (inclusief, maar niet beperkt tot de wettelijke garanties onder de CCA) worden geïmpliceerd in deze voorwaardenen voorwaarden (niet-uitgesloten garanties).

8.3 E-NANNY Australia erkent dat niets in deze algemene voorwaarden de bedoeling heeft de niet-uitgesloten garanties te wijzigen of uit te sluiten.

8.4 Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden of met betrekking tot de niet-uitgesloten garanties, geeft E-NANNY Australia geen garanties of andere verklaringen onder deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot dekwaliteit of geschiktheid van de Goederen.De aansprakelijkheid van E-NANNY Australia met betrekking tot deze garanties is beperkt voor zover toegestaan ​​door de wet.

8.5 Als de Klant een consument is in de zin van de WVV, is de aansprakelijkheid van E-NANNY Australia beperkt voor zover toegestaan ​​door sectie 64A van Schema 2.

8.6 Als E-NANNY Australia de Goederen moet vervangen op grond van deze clausule of de WVV, maar dit niet kan, kan E-NANNY Australia het geld dat de Klant voor de Goederen heeft betaald, terugbetalen.

8.7 Als de Klant geen consument is in de zin van de WVV, is de aansprakelijkheid van E-NANNY Australia voor enig defect of schade aan de Goederen:

(a) beperkt tot de waarde van enige uitdrukkelijke garantie of garantiekaart die door E-NANNY Australia aan de Klant wordt verstrekt naar eigen goeddunken van E-NANNY Australia;

(b) beperkt tot enige garantie waarop E-NANNY Australia recht heeft, als E-NANNY Australia de Goederen niet heeft vervaardigd;

(c) anders absoluut genegeerd.

8.8 Onder voorbehoud van deze clausule 13 worden retouren alleen geaccepteerd op voorwaarde dat:

(a) de Klant heeft voldaan aan de bepalingen van artikel 13.1;en

(b) E-NANNY Australia heeft ermee ingestemd dat de Goederen defect zijn;en

(c) de Goederen worden binnen een redelijke termijn op kosten van de Klant geretourneerd (als die kosten niet aanzienlijk zijn);en

(d) de Goederen worden geretourneerd in een staat die zo dicht mogelijk aansluit bij die waarin ze zijn geleverd.

8.9 Niettegenstaande clausules 13.1 tot 13.8 maar onderhevig aan de WVV, is E-NANNY Australia niet aansprakelijk voor enig defect of schade die kan worden veroorzaakt of gedeeltelijk veroorzaakt door of ontstaan ​​als gevolg van:

(a) de Klant de Goederen niet goed onderhoudt of opslaat;

(b) de Klant gebruikt de Goederen voor een ander doel dan waarvoor ze zijn ontworpen;

(c) de Klant het gebruik van de Goederen voortzet nadat een defect aan het licht is gekomen of duidelijk had moeten worden voor een redelijk voorzichtige exploitant of gebruiker;

(d) de klant de instructies of richtlijnen van E-NANNY Australia niet opvolgt;

(e) eerlijke slijtage, elk ongeval of overmacht.

8.10 E-NANNY Australia kan naar eigen goeddunken niet-defecte Goederen accepteren voor retournering, in welk geval E-NANNY Australia van de Klant kan verlangen dat deze verwerkingskosten betaalt tot twintig procent (20%) vande waarde van de geretourneerde Goederen plus eventuele vrachtkosten.

8.11 Niettegenstaande enige bepaling in deze clausule, indien E-NANNY Australia wettelijk verplicht is om een ​​retourzending te accepteren, zal E-NANNY Australia een retourzending alleen accepteren onder de voorwaarden die door die wet worden opgelegd.

9.Intellectuele eigendom

9.1 Waar E-NANNY Australia Goederen heeft ontworpen, getekend of ontwikkeld voor de Klant, dan blijft het copyright op alle ontwerpen, tekeningen en documenten eigendom van E-NANNY Australia.

9.2 De Klant garandeert dat alle ontwerpen, specificaties of instructies die aan E-NANNY Australia worden gegeven, er niet toe zullen leiden dat E-NANNY Australia inbreuk maakt op enig patent, geregistreerd ontwerp of handelsmerk bij de uitvoering van de bestelling van de Klant en deKlant stemt ermee in E-NANNY Australia te vrijwaren tegen enige actie ondernomen door een derde partij tegen E-NANNY Australia met betrekking tot een dergelijke inbreuk.

9.3 De Klant stemt ermee in dat E-NANNY Australia (gratis) alle documenten, ontwerpen, tekeningen of Goederen die E-NANNY Australia heeft gemaakt, mag gebruiken voor marketingdoeleinden of deelname aan een wedstrijd.voor de klant.

10.Annulering

10.1E-NANNY Australia kan elkecontract waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of de levering van Goederen annuleren op elk moment voordat de Goederen worden geleverd door een schriftelijke kennisgeving aan de Klant.Bij het geven van een dergelijke kennisgeving zal E-NANNY Australia al het geld dat door de Klant voor de Goederen is betaald aan de Klant terugbetalen.E-NANNY Australia is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke annulering.

10.2In het geval dat de Klant annuleertlevering van Goederen is de Klant aansprakelijk voor alle verliezen die E-NANNY Australia oploopt (direct of indirect) als direct gevolg van de annulering (inclusief, maar niet beperkt tot winstderving).

10.3Annulering van bestellingen voor Goederen gemaakt aanspecificaties van de klant, of voor niet-voorraadartikelen, zullen zeker niet worden geaccepteerd zodra de productie is begonnen of een bestelling is geplaatst.